Експертният ни опит в сертифицирането и одитирането на системи за управление датира от 2002 година и определя високото качество на консултантските услуги, които предлагаме.

Професионалните ни консултации включват внедряване на стандарт ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околна среда, ISO 45001 за здраве и безопасност, SA 8000 за социална отговорност, ISO 27001 за сигурност на информацията, енергийна ефективност – ISO 50001, както и Регламенти 333/2011 и 715/2013 за условията, при които определени типове скрап (съответно чугун, стомана, алуминий и мед) престават да бъдат отпадъци.

През 2017 година разширихме консултантската си дейност с предоставяне на услуги и обучения в сферата на устойчивото управление, чрез механизмите на ESG. През 2023 година започнахме прилагане в практиката на ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОТЧИТАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА (ЕСОУ):

ЕСОУ 1 Общи изисквания
ЕСОУ 2 Общи оповестявания
ЕСОУ Е1 Изменение на климата
ЕСОУ Е2 Замърсяване
ЕСОУ Е3 Водни и морски ресурси
ЕСОУ E4 Биологично разнообразие и екосистеми
ЕСОУ E5 Използване на ресурсите и кръгова икономика
ЕСОУ S1 Собствена работна сила
ЕСОУ S2 Работници по веригата на стойността
ЕСОУ S3 Засегнати общности
ЕСОУ S4 Потребители и крайни ползватели
ЕСОУ G1 Професионално поведение

Натрупаният опит при прилагане на изискванията на стандартите ни дава възможност с висока ефективност да внедряваме системите както при фирма с двама служители, така и при компании с хиляден персонал. Защото от опит знаем, че не компанията трябва да бъде приспособена към стандартите, а стандартите трябва да се внедрят в индивидуалния стил на фирмата.

Внедряването на система за управление се свързва със създаване на множество процедури и писмени правила, които по-скоро възпрепятстват нормалния ход на работа на компанията. Ние гарантираме оптимизиране на работните процеси, без натрупване на ненужна документация. За нас е важно стандартите да допринесат за разгръщане на вече създадената функционалност на фирмата, повишавайки ефективността както на работните процеси, така и на изискванията за опазване на околна среда, здраве и безопасност на служителите и цялостната социална отговорност.

Практическият ни опит обхваща сферите на преработка на отпадъци, индустрия, търговия, производство и финанси. Индивидуалният ни подход към пълно удовлетворяване изискванията на клиента гарантира успешна сертификация на системите за управление.