Дружеството е сертифицирано съгласно изискванията на международния стандарт

ISO 9001:2008

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

cert_9001