Сертифицирането на скрап е нова дейност за Европейските държави, определена с Регламенти 333/2011 и 715/2013. Сертифицираните метални отпадъци от чугун, стомана, алуминий и мед престават да бъдат отпадъци и се третират като суровина. По този начин за тях отпадат специфични изисквания за транспорт, третиране, търговия.

За да започне една компания да произвежда рециклиран метал, първо трябва да има изградена система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2015. Въз основа на тази система, се определят допълнителни правила за закупуване, сортиране и обработка на металните отпадъци на територията на площадките за скрап. Необходимо е да се обучи персонал, който да категоризира видовете метални отпадъци и периодично да проверява чистотата и методологията на управление на отпадъците. Качеството и характеристиките на суровината се удостоверяват с Декларация за съответствие, издавана от самия производител, въз основа на ефективно приложената система за управление на качеството и приложенията към Регламенти 333/2011 и 715/2013. Спецификацията на суровината скрап се определя от спецификация на клиента, промишлена спецификация или друг стандарт за директна употреба в производството.