Ние гарантираме, че консултантските ни услуги ще направят процеса на въвеждане на стандартите във Вашата компания приятен.

Компанията предоставя услуги по внедряване на ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околна среда, ISO 45001:2018 за здраве и безопасност, SA 8000 за социална отговорност, ISO/IEC 27001 за сигурност на информацията, енергийна ефективност – ISO 50001, както и Регламенти 333/2011 и 715/2013 за условията, при които определени типове скрап (съответно чугун, стомана, алуминий и мед) престават да бъдат отпадъци.

Стандартът за качество ISO 9001:2015

гарантира, че стоките или услугите, предлагани от сертифицираната компания са в непрекъснат качествен контрол – от закупуването на суровините, до спедицията на крайния продукт. Това се постига чрез прилагането на ефективни правила на закупуване на проверени суровини от одобрени доставчици, през работа на квалифициран персонал, спазващ одобрени процедури за планиране създаването на продукта, проектиране, производство и предоставяне на продукта. Важен елемент в сертифицираната система за управление на качеството е определяне на изискванията на клиента, както и проследяване на обратна информация за удовлетвореността му. И тъй като в процеса на работа неминуемо се създават несъответстващи на изискванията продукти или услуги, сертификацията изисква строги правила при управление на тези продукти, както и подходящ подход за удовлетворяване на рекламации от страна на клиенти.

Стандартът за управление на околната среда ISO 14001:2015

е фокусиран върху аспектите, чрез които компанията въздейства върху околната среда. Именно определянето на тези аспекти и последващия им контрол са основните елементи, с които се борави, при строго спазване на нормативните изисквания за всяка дейност. Управлението на отпадъци, разходът на природни ресурси, намаляване на вредното въздействие от дейността на фирмата са във фокуса на вътрешните одити и прегледите от ръководството. Намаляването на вредното въздействие върху околната среда се постига чрез документиране и прилагане на правила за работа, както и контрол върху аварийните ситуации, които могат да възникнат в процеса на работа. Опитът ни в екологичния мениджмънт ни позволява да създаваме реално приложими правила, целящи оптимизиране на разходите, превръщане на отпадъците в суровини, както и успешно сертифициране по стандарта за околна среда ISO 14001:2015.

Стандартът ISO 45001:2018

за здравословни и безопасни условия на труд е фокусиран върху гарантиране на добра работна среда за служителите, осигуряваща оценка на риска от въздействието на работната среда, както и последващо управление на тези рискове. На служителите трябва да бъде осигурен подходящ социален пакет от ползи и предпазни средства, който да удовлетворява персонала от работата му за компанията. В същото време участието на работниците в комитети по условия на труд, подписване на колективни трудови договори и готовността им за действия при аварийни ситуации е предпоставка внедреният стандарт да бъде успешно сертифициран.

Стандартът SA 8000: 2014

регламентира правилата за гарантиране правата на работниците да се сдружават, да получават възнаграждение, надхвърлящо социалния минимум, неприлагане на санкции и наказания, както и правото на свободно напускане на работното място. Грижата за служителите означава отговорно отношение на компанията към всички професионални потребности на хората, както и на персоналните им изисквания за осигуряване на добър социален стандарт. А това се постига с отговорното участие на ръководството на компанията и професионализма на консултантската компания, която модерира процеса на сертификация.

Механизмите за контрол при внедряване на системи да управление са провеждане на периодични вътрешни одити и прегледи от ръководството.